ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้

ข่าวและกิจกรรม

May 4, 2022

กิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูลความรักใคร่ สามัคคีกันของสาขาวิชาฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากคุณพีรวิทย์ สิทธิหล่อ บริษัท มากขาม จำกัด จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 […]
May 4, 2022

การสอบสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดการทดสอบสมรรถนะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีการทดสอบภาคปฏิบัติทั้งด้าน Food Microbiology Food Processing และ Food Chemistry and Analysis เพื่อให้มีทักษะในการนำไปใช้เรียนต่อในรายวิชาชีพชั้นปีต่อไป การทดสอบดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ผศ.ดร.อารณี […]
May 4, 2022

การสอบสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถนะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีการทดสอบภาคปฏิบัติทั้งด้านจุลชีววิทยาและทางเคมีของอาหาร เพื่อให้มีทักษะในการนำไปใช้เรียนต่อในรายวิชาชีพในชั้นปีต่อไป การทดสอบดังกล่าวอยุ่ภายใต้การรับผิดชอบของ (ภาคปฏิบัติการจุลชีวิทยาทางอาหาร) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อัฏฐพล อิสสระ (ภาคปฏิบัติการเคมี)