ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม :
(Bachelor of Science in Food Science and Technology Management)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ :
B.Sc. (Food Science and Technology Management)

ข่าวและกิจกรรม

December 2, 2020

แนะนำอาจารย์ใหม่

July 15, 2020

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

July 4, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน