ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้

ข่าวและกิจกรรม

March 24, 2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร” ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ดร.อัฏฐพล อิสสระ และ ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
December 2, 2020

แนะนำอาจารย์ใหม่

July 15, 2020

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร