หลักสูตร

หลักสูตรและวิชาต่าง ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร


ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Science (Food Science and Technology Management)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.Sc. (Food Science and Technology Management)

โครงสร้างหลักสูตร ทั้งหมด 130 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
GPAX 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การรับสมัครในรอบต่าง ๆ

ดูข้อมูล TCAS ที่นี่

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร


เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิตในสถานประกอบการด้าน อุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ/ระบบผลิต

นักวิจัยและพัฒนาและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร


ปีการศึกษาที่ 1 ช่วงแห่งการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษาที่ 2 เข้าสู่รายวิชาชีพอย่างเต็มตัว ปีการศึกษาที่ 3 เลือกชุดวิชาชีพตามความสนใจ ปีการศึกษาที่ 4 ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
• เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8 รายวิชาหลัก (แคลคูลัส เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ และสถิติ เป็นต้น) เพื่อใช้เป็นเนื้อหาปูทางสู่การเรียนรายวิชาชีพ • เรียนรู้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร •แบ่งชุดวิชาชีพเลือกออกเป็น 4 ด้าน นักศึกษาเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจ จำนวน 2 ด้าน •ออกฝึกปฏิบัติงานจริงและรับโจทย์จากสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อโครงงาน
• มีการศึกษาดูงานโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารนอกสถานที่ เพื่อเห็นให้ภาพการทำงานที่จริง • เริ่มพัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยการสอนจากผู้มีประสบการณ์จริง • การพัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต
• อาหารปลอดภัยและการควบคุมระบบประกันคุณภาพ
• ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
• การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ